INNHERREDSVEIEN 12-14

Innherredsveien 12-14, gnr/bnr.: 409/520, 409/565

VARSEL OM OPPSTART AV PRIVAT DETALJREGULERING

GNR./BNR. 409/520, 409/565 og deler av tilgrensende gate- og fortausarealer på eiendom 409/312.
Eiendommene har adresse Innherredsveien 12 og 14, og Verftsgata 5 og 7.

Kunngjøring fra: torsdag 17.03.22

Arkivsaknr. 21/23142-2 (227537/21)
I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-1, 12-3 og 12-8 varsles oppstart av privat detaljregulering for Innherredsveien 12 og 14 og Verftsgata 5 og 7, og tilliggende gate- og fortausareal, i Trondheim kommune.

PLANOMRÅDET
Planområdet er vist på kartet og har størrelse på ca 1 190 kvm. Planområdet består av 409/520, 409/565 og deler av tilgrensende gate- og fortausarealer på eiendom 409/312. Planområdet tar med seg hele eiendommen 409/520 og 409/565 (helt ut til tomtegrense mot Innherredsveien 10), i tillegg til å omfatte tilliggende gateareal i Verftsgata (409/132) og fortausareal i Innherredsveien (409/132).

FORMÅL MED DETALJREGULERING
Hovedhensikten med planarbeidet er å legge til rette for boligbebyggelse på eiendommen Innherredsveien 12. De øvrige eiendommene innafor planområdet tas med fordi det tas sikte på å opparbeide den nye bakgården på eiendommen Innherredsveien 12 for felles bruk mtp sykkelparkering og avfallshåndtering. En viktig del av planarbeidet er også å sikre god ivaretakelse av den verneverdige bebyggelsen Verfstgata 5 og 7, samt å sikre fortsatt og framtidig god bokvalitet i disse. I tillegg tas tilliggende gatearealer med for å sikre trygg ferdsel for gående over til blant annet rekreasjonsarealer på Solsiden.

Området er avsatt til eksisterende sentrumsformål i kommuneplanens arealdel (KPA). Verftsgata 5 og 7 er registrert som bebyggelse med antikvarisk klasse C på kommunens aktsomhetskart for kulturminner, og er i gjeldende reguleringsplan R-560-r regulert til bevaring. Planens endelige avgrensing vil bli avklart som del av planarbeidet.

Det planlegges etablering av boliger i nybygget som forslås på Innherredsveien 12. Nybygget foreslås å være like høyt som nabobygget, Innherredsveien 10, og ha tilsvarende lik takform (saltak). Det foreslås noen opplett i takflaten for å sikre påkrevd romhøyde og utgang til privat uteareal (terrasse/balkong) fra leilighet i toppetasjen. Det legges opp til 6 etasjer, hvor den nederste har en blanda bruk: hovedinngang til leiligheter fra Innherredsveien, heis/traperom, liten butikk el, sykkelparkering inne/under tak, bakgård med avfallshåndtering, og tilgang til denne, og de øvrige etasjene inneholder leiligheter. Det legges opp til to små leiligheter pr etasje, og en større i toppetasjen. Totalt foreslås 9 leiligheter. I tillegg planlegges det kjeller under nybygget. Kjeller vil inneholde påkrevd bodareal til leilighetene, samt teknisk rom for ventilasjon, EL-styring etc. Det planlegges ikke for bilparkering til bygget, på grunn av byggets sentrale beliggenhet og nærhet til kollektivtilbud. Det legges opp til sykkeplarkering for to sykler pr leilighet i nybygget, samt for alle leilighetene i Verftsgata 5 og 7, eksisterende næringsareal i Verftsgata 7, og evt nytt butikklokale i nybygget. At det legges opp til null bilparkering og utstrakt sykkelparkering er et virkemiddel for å nå kommunens nullutslippsmål.

Videre skal planarbeidet inneholde en ROS-analyse som omfatter følgende tema: store nedbørsmengder, urban flom/overvann, havnivåstigning, stabilitet på byggegrunn, radon, forurenset grunn/sigevann, automatisk fredete kulturminner/registrerte kulturminner, nyere tids kulturminner, kraft- og teleforsyning, kapasitet på vannforsyning/slukkevann, kapasitet på vann- og avløpsnett, tilgjengelighet for utrykningskjøretøy, trafikkulykker på veg til/fra/ved planområdet, ulykke med gående/syklende i planområdet, støv og partikler, røyk, lukt, støy, brann og redning, byggetiltak og anlegg, støy og støv i anleggsperioden, trafikksikkerhet i anleggsperioden.

Forslaget er i overensstemmelse med overordnede kommunale planer. Forslaget omfattes ikke av forskrift for konsekvensutredning.

Oppstartsmøte med Trondheim Kommune ble gjennomført den 28.09.2021, og det foreligger referat fra oppstartsmøte.

Planforslaget er videreutviklet i samråd med byplan og byantikvar siden oppstartsmøtet. Det er det videreutviklede forslaget som er presentert i forbindelse med kunngjøringen. Forslaget vil bearbeides videre gjennom planprosessen.

TILTAKSHAVER OG PLANKONSULENT
Tiltakshaver er Innherredsveien 12-14 II AS v/ Tore Sveen. Bergersen Arkitekter AS er fagkyndig plankonsulent.

Detaljreguleringen vil kunne berøre grunneiers interesser i planområdet, ev som nabo/gjenboer til planområdet. Grunneiere bes underrette eventuelle rettighetshavere/leietagere om det planarbeidet som er startet.

MERKNADER TIL OPPSTARSVARSELET

Merknader og innspill som kan være relevante for planarbeidet bes sendt innen torsdag 07.04.2022, til utførende konsulent:
Bergersen Arkitekter AS v/ Marianne Løbersli Sørstrøm

Bergersen arkitekter AS
Nordre gate 2, Pb. 2682
7415 Trondheim
marianne@bergersenarkitekter.no
Frist for innspill: 07.04.22

LAST NED FULLSTENDIG PLANPROGRAM HER:

PLANINITIATIV (PDF)

TILBAKEMELDINGSBREV ETTER OPPSTARTSMØTE (PDF)

EKSISTERENDE REGPLAN (PDF)

PLANAVGRENSNING NY (PDF)

AKTSOMHETSKART KULTURMINNER (PDF)

PERSPEKTIVER (PDF)

FASADER (PDF)

PLANER (PDF)

SNITT (PDF)

SOLSTUDIER (PDF)

PUBLISERT 17.03.2022 | FRIST FOR INNSPILL 07.04.2022