TURISTVEIEN 50B

kunngjoring_turistveien_50b_okstad_kroppanmarka_trondheim_regulering

 

Vi varsler med dette at Bergersen Arkitekter jobber med en reguleringsplan for
Turistveien 50B gnr/bnr: 320/54 og 55 med del av Turistveien gnr/bnr: 320/237

Hensikten med planen er å legge til rette for 8 nye boenheter på eiendommen, fordelt på 4 vertikaldelte tomannsboliger i 2 etasjer. Det gjøres oppmerksom på at planavgrensningen er flyttet noe vestover ift kunngjøringsannonse, etter innspill fra kommunen. Tomten ligger mellom Turistveien og Fossestuvegen, og har et areal på ca. 2,3 daa. Eiendommen er i dag regulert til kontorformål i gjeldende reguleringsplan fra 1983. Området er i kommuneplanens arealdel (2012-2024) vist som eksisterende boligområde.

Reguleringsplanen inkluderer også, etter kommunens ønske, et vegareal som utgjør en del av Turistveien. Denne delen har i dag regulert inn en fortausbredde på 1,5m. Vegbredden blir regulert til 5,0m med fortau økt til 2,5m+skulder på 0,5m, for at fortauet skal kunne driftes. Skoleveg frem til Okstad barneskole går i Turistveien. Kommunen ønsker å sikre en trygg skoleveg med utforming iht dagens krav.

Gjeldende kommuneplanens arealdel (2012-2024) stiller krav til uterom og parkering for boligene. Det skal avsettes plass til min. 9 p-plasser ut mot Turistveien, samt plass for parkering av sykkel. Uteromskravet løses på egne verandaer, samt i felles grøntareal i midtsonen inne på området, mellom husene.

 

kunngjoring_turistveien_50b_okstad_kroppanmarka_trondheim_plan

PUBLISERT 08.01.2015 | FRIST FOR INNSPILL 01.02.2015