KLÆBUVEIEN 215 – 217

kunngjoring_klaebuveien_215-217_trondheim_leiligheter_prosjekt_reguleringsplan

VARSLING AV IGANGSETTING AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN
Klæbuveien 215 – 217 m.fl.
gnr/ bnr 73/107 og 71/4, 73/1, 72/237, 72/244, 76/313,
71/114 , 73/40, 74/56 og 74/6

Iht. plan- og bygningsloven § 12-8 varsles at det er satt i gang planarbeid for Klæbuveien
215-217, gnr/bnr: 73/107 og 71/4, deler av gnr/bnr 73/1, 72/237, 72/244, 76/313, 71/114.
Tiltakshaver er Stokkanbygg AS.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bymessig boligbebyggelse i Klæbuveien
215 / 217. Parkering skal hovedsakelig løses med parkeringskjeller, og noe bakkeparkering. Det
vil også gjøres endringer i forbindelse med avkjørsel fra eiendommene til Klæbuveien.
Reguleringen omfatter også gang-og sykkelveg langs østsiden av Klæbuveien.
Planavgrensningen er iht dialog med Trondheim Kommune.

Innenfor planavgrensningen berører planen flere eksisterende reguleringsplaner, de fleste er av
eldre dato, i kommuneplanens arealdel 2012-2024 er eiendommene Klæbuveien 215-217 vist
som eksisterende boligbebyggelse.

Kommunen har i brev av 28.06.2016 avgjort at saken ikke faller inn under forskrift om
konsekvensutredning. Dette brevet sendes til alle berørte, slik at de som ønsker det kan komme med innspill til
planarbeidet. Når planforslaget legges ut til offentlig ettersyn får berørte parter varsel om dette,
og kan komme med merknader innen 19.desember.2016.