OLAV TRYGGVASONS GATE 30

Olav Tryggvasons gate 30 – Schreinergården, gnr/bnr.: 401/38, 401/380

IGANGSETTING AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN

Iht. plan- og bygningsloven § 12-8 varsles at det er satt i gang planarbeid for
Olav Tryggvasons gate 30 – Schreinergården, gnr/bnr.: 401/38, 401/380.
Området er i dag regulert til kontor- og boligformål.

Hensikten med planarbeidet er å utvikle eiendommen med samme formål som i dag. Overnevnte område planlegges regulert med sikte på økt kontor- og boligutnyttelse, ved å utvikle eiendommen og eksisterende bebyggelse til høyere utnyttelse med kontor- og boligformål. Bebyggelse planlegges økt til seks etasjer, og tilbygg i bakgård. Eksisterende reguleringsplan er i dag r0118 – Midtbyplanen. Tiltakshaver er Olav Tryggvasons Gate 30 AS.
Kommunen har i brev av 26.04.2021 avgjort at saken ikke faller inn under forskrift om planprogram eller konsekvensutredning.

Dette brevet sendes til alle berørte, slik at de som ønsker det kan komme med innspill til planarbeidet. Når planforslaget legges ut til offentlig ettersyn får berørte parter varsel om dette og kan komme med merknader innen en frist. Offentlig ettersyn blir kunngjort på kommunens nettsider.

Det vil bli holdt et informasjonsmøte med presentasjon av planskisser via Google Meet, den 28.06.2021, kl.15.00. Link til møtet: meet.google.com/qqk-gvmy-vhk

For ytterligere opplysninger om planarbeidet; Bergersen Arkitekter AS på 73 80 58 30.

Innspill til planarbeidet sendes per brev eller epost innen 23.08.2021.

Bergersen arkitekter AS
Nordre gate 2, Pb. 2682
7415 Trondheim
iver@bergersenarkitekter.no
Frist for innspill: 23.08.2021

LAST NED FULLSTENDIG PLANPROGRAM HER:

PLANPROGRAM (PDF)

KART OG PLANAVGRENSING (PDF (STOR FIL))

VISUALISERINGER (PDF)

TILBAKEMELDING FRA KOMMUNEN (PDF (STOR FIL))

PUBLISERT 21.06.2021 | FRIST FOR INNSPILL 23.08.2021