NORDRE GATE 4, 6 OG SOMMERVEITA 2, 4 OG 6Nordre gate 4 og 6 og Sommerveita 2, 4 og 6,, Gnr/Bnr 401/2, 401/4, 401/5, 401/6, 401/40, 401/11, 401/386 og 401/61, planidentitet r20210025

IGANGSETTING AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN

Iht. plan- og bygningsloven § 12-8 varsles at det er satt i gang planarbeid for Nordre gate 4 og 6, Sommerveita 2, 4 og 6 og tilgrensende gateareal i Sommerveita og Nordre gate samt noe areal i Stiftsgårdsparken. Planarbeidet omfatter eiendommene gnr./bnr.: 401/2, 401/4, 401/5, 401/6, 401/40, 401/11, 401/386 og 401/61. Området er i dag regulert til kontor- og forretningsformål. Området er vist i kommuneplanens arealdel 2012-2024 som sentrumsformål.

Hensikten med planarbeidet er å utvikle eiendom og eksisterende bebyggelse til høyere utnyttelse med kontor- og forretningsformål. Det planlegges økt med tilbygg/nybygg i bakgård og mot Sommerveita med inntil seks etasjer. Ny reguleringsplan vil erstatte deler av eksisterende plan, r0118 – Midtbyplanen. Tiltakshaver er Nordregt. 6 AS. Planens navn: Detaljregulering av Nordre gate 4 og 6 og Sommerveita 2, 4 og 6.

Kommunen har i brev av 19.03.2021 avgjort at saken ikke faller inn under forskrift om planprogram eller konsekvensutredning.

Dette brevet sendes til alle berørte, slik at de som ønsker det kan komme med innspill til planarbeidet. Når planforslaget legges ut til offentlig ettersyn får berørte parter varsel om dette og kan komme med merknader innen en frist. Offentlig ettersyn blir kunngjort på kommunens nettsider.

Det vil bli holdt et informasjonsmøte med presentasjon av planskisser via Google Meet, den 18.08.2021, kl.15.00. Link til møtet: meet.google.com/vqk-sjur-wns

For ytterligere opplysninger om planarbeidet vises på www.bergersenarkitekter.no/kunngjoringer/ og ved henvendelse til Bergersen Arkitekter AS på 73 80 58 30.

Annonse i Adresseavisen, papirutgave vil kunngjøres 09. August 2021.

Til opplysning er Bergersen Arkitekter er plankonsulent, og planarbeidet er i samarbeid med ekstern arkitekt, Sivilarkitekt Håvard Eide (https://www.thearchitect.no/)

Innspill til planarbeidet sendes per brev eller e-post innen 01.09.2021.

Bergersen arkitekter AS
Nordre gate 2, Pb. 2682
7415 Trondheim
iver@bergersenarkitekter.no

Frist for innspill: 01.09.2021

LAST NED FULLSTENDIG PLANPROGRAM HER:

DETALJREGULERING MED KONSEKVENSUTREDNING – PLANPROGRAM (PDF)

VISUALISERINGER (PDF)

OPPSETT MULIGHETSSTUDIE (PDF)

REGULERINGSPLANER SOM VISER PLANAVGRENSNING (PDF)

SITUASJONSPLAN SOM VISER PLANAVGRENSNING (PDF)

TILBAKEMELDING FRA KOMMUNEN (PDF (STOR FIL))

PUBLISERT 31.08.2021 | FRIST FOR INNSPILL 01.09.2021