LEIRBRUVEGEN 2

Leirbruvegen 2 – Berørte eiendommer gnr./bnr. 104/1894, 105/2, 105/39, 105/100, 105/103, 105/104 og 105/124

VARSEL OM OPPSTART AV PRIVAT DETALJREGULERING
Kunngjøring Adresseavisen lørdag 28.05.22
Arkivsak nr. 20/54289-7 (239179/21) L12
Planident: r20220019

PLANOMRÅDET
I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-1, 12-3 og 12-8 varsles oppstart av privat detaljregulering for Leirbruvegen 2. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for boligbebyggelse på hele eiendommen. Planområdet utgjør ca. 7385,0 m2.

FORMÅL MED DETALJREGULERING
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for boligbebyggelse på eiendommen Leirbruvegen 2. Deler av planforslaget strider mot formålet i gjeldende kommuneplanens arealdel (2012-2024 (KPA) men er i tråd med gjeldende reguleringsplan r20140018.

Gjeldende reguleringsplan r20140018 ble vedtatt 2015, og den delen av eiendommen som er vist grønt i KPA ble regulert til boligformål. Ifølge byutviklingsstrategien inngår planområdet i areal som fortettes med hensyn til eksisterende karakter.

Ny boligbebyggelse vil erstatte eksisterende bensinstasjon og vaskehall, og eiendommen vil gjennom reguleringsplanarbeidet videreutvikles med ett enhetlig formål.

Oppstartsmøte med Trondheim Kommune ble gjennomført den 01.11.2021, og det foreligger et referat fra oppstartsmøte. Det ble anbefalt oppstart av arbeid med reguleringsplan. Trondheim kommune har vurdert at forslaget ikke faller inn under forskrift for konsekvensutredning.

Det planlegges etablering av boliger i 5 leilighetsbygg med til sammen 47 boenheter. Det tas sikte på å få til varierte leilighetsstørrelser. Leilighetsbyggene er planlagt med
tre hovedetasjer og en tilbaketrukket 4.etasje. Illustrasjonene viser forslag til bygg med trematerialer og saltak. Parkering er i hovedsak planlagt i kjeller.
Videre skal planarbeidet inneholde en ROS-analyse som omfatter følgende tema, i tråd med referat fra oppstartsmøte i kommunen:

– Fare for brudd på hovedvannledning.
– Oppsamling av overvann.
– Naturmiljø (dyr, fugler)
– Forurenset grunn og fare for avrenning
– Dambruddssone
– Støy fra vei
– Støy/støv i anleggsprosessen

Planforslaget er videreutviklet og bearbeidet i samråd med tiltakshaver og byplan.
Ulike innspill på sentrale tema knyttet til eiendommen har bidratt til mindre justeringer av forslaget, og det er dette som presenteres i forbindelse med kunngjøringen.
Forslaget vil bearbeides videre gjennom planprosessen.

TILTAKSHAVER OG PLANKONSULENT
Tiltakshaver er Marka Eiendom AS. Bergersen Arkitekter AS er fagkyndig plankonsulent.
Detaljreguleringen vil kunne berøre grunneieres interesser i planområdet, som bes underrette eventuelle øvrige rettighetshavere om det planarbeidet som er startet.

MERKNADER OG INNSPILL
Merknader og innspill som kan være relevante for planarbeidet bes sendt innen 20.06.2022, til plankonsulent: Bergersen Arkitekter AS v/ Thov Sanden.

Bergersen arkitekter
Nordre gate 2, Pb. 2682
7415 Trondheim
thov@bergersenarkitekter.no
Frist for innspill: 20.06.2022

LAST NED FULLSTENDIG PLANPROGRAM HER:

PLANINITIATIV (PDF)

SITUASJONSPLAN (PDF)

TILBAKEMELDING ETTER OPPSTARTSMØTE(PDF)

PLANOMRÅDET (PDF)

SOL-SKYGGE (PDF)

SNITT (PDF)

ILLUSTRASJONER AV FORSLAGET (PDF)

PUBLISERT 26.05.2022 | FRIST FOR INNSPILL 20.06.2022