JONSVANNSVEIEN 38Jonsvannsveien 38, Gnr/Bnr 59/193 & 59/223, planidentitet r20210025

IGANGSETTING AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN

Iht. plan- og bygningsloven § 12-8 varsles at det er satt i gang planarbeid for Jonsvannsveien 38, Gnr/Bnr 59/193 & 59/223, planidentitet r20210025. Området er i dag regulert til boligformål.

Hensikten med planarbeidet er å utvikle eiendommen med samme formål som i dag, til boligformål med økt boligutnyttelse, ved at eksisterende bolig og garasje erstattes med et leilighetsbygg som er tilpasses småhusbebyggelsen i området. Det planlegges seks boliger i inntil 4 etasjer, med parkeringskjeller med innkjøring fra Nedre Bergsvingen. Ny reguleringsplan vil erstatte deler av eksisterende plan, r0078a og r0078d. Tiltakshaver er Jonsvannsveien 38 AS.

Kommunen har i brev av 16.04.2021 avgjort at saken ikke faller inn under forskrift om planprogram eller konsekvensutredning.

Dette brevet sendes til alle berørte, slik at de som ønsker det kan komme med innspill til planarbeidet. Når planforslaget legges ut til offentlig ettersyn får berørte parter varsel om dette og kan komme med merknader innen en frist. Offentlig ettersyn blir kunngjort på kommunens nettsider.

Det vil bli holdt et informasjonsmøte med presentasjon av planskisser via Google Meet, den 24.06.2021, kl.15.00. Link til møtet: meet.google.com/jex-yvpb-rua

For ytterligere opplysninger om planarbeidet vises på www.bergersenarkitekter.no/kunngjoringer/ og ved henvendelse til Bergersen Arkitekter AS på 73 80 58 30.

Innspill til planarbeidet sendes per brev eller epost innen 19.08.2021.

Bergersen arkitekter AS
Nordre gate 2, Pb. 2682
7415 Trondheim
iver@bergersenarkitekter.no

Frist for innspill: 19.08.2021

LAST NED FULLSTENDIG PLANPROGRAM HER:

DETALJREGULERING MED KONSEKVENSUTREDNING – PLANPROGRAM (PDF)

VISUALISERINGER (PDF)

TILBAKEMELDING FRA KOMMUNEN (PDF (STOR FIL))

PUBLISERT 17.06.2021 | FRIST FOR INNSPILL 19.08.2021