GUDRUNS GATE 9

Gudruns gate 9, 11, 13, 15, gnr/bnr.: 404/209, 404/198, samt del av 404/172 OG 404/69

VARSEL OM OPPSTART AV PRIVAT DETALJREGULERING

Arkivsaknr. 21/15541-2 (125513/21) L12
ID: r20210035

I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-1, 12-3 og 12-8 varsles oppstart av privat detaljregulering for Gudruns gate 9 på Øya i Trondheim kommune.

PLANOMRÅDET
Planområdet er vist på kartet og har størrelse på ca 3 580 kvm. Planområdet består av eiendommen GNR./BNR. . 404/209, samt 404/198 og del av 404/172 OG 404/6. Planområdet inkluderer veiene rundt aktuell eiendom (Gudruns gate 9) for etablering av fortau som sikrer trygg skolevei, samt legge til rette for avfallshåndtering og avkjøring til p-kjeller.

FORMÅL MED DETALJREGULERING
Hovedhensikten med planarbeidet er å legge til rette for boligbebyggelse på eiendommen Gudruns gate 9.

Planområdet omfatter eiendommen 404/209, Gudruns gate 9, samt tilliggende veier som er del av 404/198, 404/172 og 404/69. Området er avsatt til eksisterende sentrumsformål og hensynssone for bevaring av kulturmiljø i kommuneplanens arealdel (KPA). Planens endelige avgrensing vil bli avklart som del av planarbeidet.

Det planlegges etablering av boliger i form av leiligheter i et nybygg, og i den eldste delen av eksisterende bebyggelse på tomta, opp til ca 40 leiligheter. Nyeste del av eksisterende bebyggelse planlegges revet. Etablering av boliger vil utløse behov for etablering av ny kjøreadkomst til eiendommen. Dette planlegges lagt til Guttorms gate som vist i tegninger, eller til Gudruns gate. Dette utredes gjennom planprosessen. Avkjøringen skal lede til P-kjeller under ny bebyggelse på tomta. Det utredes mulighet for bilheis. Planarbeidet skal avdekke mulig boligantall og boligsammensetning. Det tas sikte på å få til en variert boligsammensetning på tomta. Videre skal planarbeidet inneholde en ROS-analyse som omfatter følgende tema: Ekstremvær/naturfenomen, flom, byggegrunn, kulturminner og kulturverdier, teknisk infrastruktur, sosial infrastruktur, ulykker på transportnett, forurensninger og utslipp, gjennomføring og byggeprosess.

Forslaget er i overensstemmelse med overordnede kommunale planer. Forslaget omfattes ikke av forskrift for konsekvensutredning.

Oppstartsmøte med Trondheim Kommune ble gjennomført den 18.06.2021, og det foreligger referat fra oppstartsmøte.

Planforslag er bearbeidet siden oppstartsmøte med kommunen. Det er det bearbeidede forslaget som er presentert i forbindelse med kunngjøringen. Forslaget vil bearbeides videre gjennom planprosessen.

TILTAKSHAVER OG PLANKONSULENT
Tiltakshaver er Godthåb Utvikling AS/v Mikal Bjørnstad. Bergersen Arkitekter AS er fagkyndig plankonsulent.

Detaljreguleringen vil kunne berøre grunneiers interesser i planområdet, ev som nabo/gjenboer til planområdet. Grunneiere bes underrette eventuelle rettighetshavere/leietagere om det planarbeidet som er startet.

VIDERE SAKSGANG

Dette brevet sendes alle berørte parter, slik at de som ønsker det kan komme med innspill til planarbeidet.

Innkomne merknader blir samlet og kommentert av fagkyndig plankonsulent. Alle mottatte dokumenter, merknader og lignende blir sendt til kommunen sammen med planforslaget.

Etter at merknadsfristen er ute, vil planforslaget bli utarbeidet for deretter å bli sendt til Trondheim Kommune for saksbehandling. Etter førstegangs behandling i kommunen blir planen lagt ut til offentlig ettersyn. Offentlig ettersyn blir kunngjort på kommunens nettsider
Når planforslaget legges til offentlig ettersyn, får berørte parter varsel om dette og kan komme med merknader innen en frist. Det vil da bli anledning til å komme med merknader til planforslaget før videre politisk behandling.

For ytterligere opplysninger om planarbeidet; Bergersen Arkitekter AS på 73 80 58 30.

Innspill til planarbeidet sendes per brev eller epost innen 16.11.2021.

Bergersen arkitekter AS
v/Marianne Løbersli Sørstrøm
Nordre gate 2, Pb. 2682
7415 Trondheim
marianne@bergersenarkitekter.no
Frist for innspill: 16.11.2021

LAST NED FULLSTENDIG PLANPROGRAM HER:

PLANINITIATIV (PDF)

TILBAKEMELDING ETTER OPPSTARTSMØTE (PDF)

PLANAVGRENSING (PDF)

SITUASJONSPLAN – BEARBEIDET FORSLAG ETTER OPPSTARTSMØTE(PDF)

TEGNINGER – BEARBEIDET FORSLAG ETTER OPPSTARTSMØTET(PDF)

VISUALISERINGER – BEARBEIDET FORSLAG ETTER OPPSTARTSMØTE (PDF)

SOLSTUDIER – BEARBEIDET FORSLAG ETTTER OPPSTARTSMØTE(PDF)

PUBLISERT 26.10.2021 | FRIST FOR INNSPILL 16.11.2021