EIDSVOLLSGATE 11, 13

kunngjoring_eidsvollsgate_11_13_trondheim_reguleringsplan

Vi varsler med dette at Bergersen Arkitekter jobber med reguleringsplan for Eidsvollsgate 11 – 13, gnr./bnr 406 / 202, 203, 204 og 205.

Hensikten med planen er å legge til rette for fortetting ved nybygg bak eksisterende bebyggelse mot Eidsvollsgate.
De planlagte tiltakene innebærer bygging av tilsammen 7 nye boenheter. Tiltakshavere er Krebreal Eiendom AS, Jon Øyvind Eriksen, Åshild Sonstad og Aafag Eiendom AS.

Gjeldende reguleringsplan for området er R0306, stf 12.06.1914 m/ bestemmelser og R0203. Området er i kommuneplanens arealdel (2012-2024) vist som eksisterende boligbebyggelse. Bestemmelser i kommuneplanens arealdel blir førende.

Gjeldende kommuneplanens arealdel (2012-2024) stiller krav til uterom og parkering for boligene. Parkering vil bli løst ved parkeringskjeller og noe bakkeparkering. Det vil også gjøres endringer i forbindelse med avkjørsel fra eiendommene til Eidsvollsgate, da adkomst til 11A utgår og det blir felles innkjørsel for 11A, 11B og 13. Oppkjørsel til 13B beholdes. Uteromskravet løses i private uteområder, og felles uteområder mellom husene.

PUBLISERT 06.02.2015 | FRIST FOR INNSPILL 07.03.2015