E. C. DAHLS-KVARTALET | SKISSEPROSJEKT, REGULERING OG FORPROSJEKT

Byggherre:
E . C. Dahls Eiendom AS
Byggeår:
2015 –
Medarbeidere:
Gunnar Stenberg, Svein Øvsthus, Ingvild E. Kjær, Bodil Angard Rian, Thov Ø. Sanden, Iver B. Blomsøy
For lærerstudentene ved HiST etableres ett nytt anlegg sammensatt av gammel og ny bebyggelse i store deler av E. C. Dahls-kvartalet. Prosjektet omfatter all bebyggelse sør og øst i kvartalet; Brygghuset, Fyrhuset, nytt Kjelhus, nytt Mellombygg, Malteriet og Vognboden. De ulike bygningskroppene gir rom for et stort spekter av ulike rom og romsammenhenger som gir kvartalet en kompleks kvalitet. Ny bebyggelse er utformet med rene linjer og formater slik at man kan bevege seg rundt i byggets indre landskap og finne fram via sentrale felles arealer til de ulike avdelingene og funksjonene i bygget. Biblioteket ligger sentralt plassert delvis i eksisterende bygninger og nytt Mellombygg. Inne i kvartalet etableres et urbant byrom på bakkeplan og en hevet takterrasse. Mellombyggets glassfasader er vent mot gårdsrommet. Utvendig brede trapper som brekkes ned og opp fra bakkeplanets terreng gir maksimal kontakt mellom ute og inne.

LINK TIL FERDIG PROSJEKT – E.C. DAHLSKVARTALET / NTNU KALVSKINNET

nye_hist_ntnu_campus_skole_studier_skolebygg_kunnskapsdepartementet_arkitektur_arkitekt_bergersen_inngang_inngangsparti
Gårdsplass og nytt Mellombygg sett mot sør

nye_hist_ntnu_campus_skole_studier_skolebygg_kunnskapsdepartementet_arkitektur_arkitekt_bergersen_aula_entre_auditorie_galleri
Fra U1 i nytt Mellombygg sett mot Gårdsplass

nye_hist_ntnu_campus_skole_studier_skolebygg_kunnskapsdepartementet_arkitektur_arkitekt_bergersen_trapp_trapper_mingleomrade_galleriet
Sentralt atrium i nytt Kjelhus

nye_hist_ntnu_campus_skole_studier_skolebygg_kunnskapsdepartementet_arkitektur_arkitekt_bergersen_soner_motested_moeterom_lesesal_gang_hall
Transformert glassgård i Brygghuset

nye_hist_ntnu_campus_skole_studier_skolebygg_kunnskapsdepartementet_arkitektur_arkitekt_bergersen_snitt_oversikt_funksjoner_innhold_bygninger
Perspektivsnitt gjennom kvartalet sett mot sør

Foto og tegninger: Bergersen Arkitekter AS

REGULERING

REGULERING

Oppdragsgiver:
E.C. Dahls Eiendom AS
Eier:
E.C. Dahls Eiendom AS
Årstall:
2013
Medarbeidere:
Gunnar Stenberg, Ingvild Edelsteen Kjær,
Bodil Angard Rian, Eivind Fasting, Svein Øvsthus.

Reguleringsplan for E.C. Dahls gate 2 og 8, Sverres gate 15 – E.C. Dahls-kvartalet

Godkjent i Bystyret 21.11.2013.

Hensikten med planarbeidet var å utvikle kvartalet slik at det kunne legges til rette for at eksisterende verneverdige bebyggelsen, i samspill med nybygg, kan tas i bruk til formål som kontor, tjenesteyting og undervisning.

Planområdet ligger på Kalvskinnet i Trondheim, og kvartalet avgrenses av Sverres gate, Erling Skakkes gate og E.C. Dahls gate, med et areal på 7496 m². Bygningene innenfor planområdet er oppført i forskjellige tidsepoker og til forskjellig formål, og kvartalet fremstår lite helhetlig i dag. Den eldste bygningen innenfor planområdet er Schnitler-gården fra 1729. Det mest særpregede bygget innenfor kvartalet er Sukkerhuset som stod ferdig i 1754 og ble oppført som sukkerraffineri. Bryggeriet til Erich Christian Dahl startet opp i 1856, og flere av byggene innenfor planområdet ble bygget til bruk for denne virksomheten. Det var bryggerivirksomhet på eiendommen frem til midten på 1980-tallet, da produksjonen ble flyttet til Strandveien. Eksisterende bebyggelse innenfor området har høy antikvarisk verdi, og Sukkerhuset er fredet. Hele planområdet ligger innenfor bevaringsområde Kalvskinnet.

Illustrasjonene viser et overordnet forslag til utnyttelse innenfor kvartalet i forbindelse med reguleringsplanprosessen.

reguleringsplan_trondheim_kommune_midtbyen_sverres_gate_15_ec_dahls_gate_2_og_8_kart

Foto og tegninger: Bergersen Arkitekter AS

 

SKISSEPROSJEKT

Byggherre:
E. C. Dahls Eiendom AS
Byggeår:
2009
Medarbeidere:
Ingvild Kjær, Svein Øvsthus,
Gunnar Stenberg
Mulighetsstudie | Prosjektet omfatter nytt bibliotek-, undervisnings- og kontorbygg. Teglgården i Sverres gate 15 foreslås bygget om og på. Det foreslås at den verneverdige bakgårdsbebyggelsen til teglgården rives. Nytt bygg i bakgården foreslås i én etasje og kjeller, og med en mindre del i fire etasjer. Hvelvkjeller i teglgården skal tas i bruk. Bakgården skal opparbeides til et grønt og attraktivt byrom, uten biler. Det er også planlagt at tak på nybygg skal kunne brukes som uteplass. Schnittlergården i Sverres gate 15 planlegges brukt til kontorer. Kjelbygget i E.C Dahls gate 2 planlegges brukt til kontor og undervisning.

arkitektur_trondheim_campus_kalvskinnet_fasade_gateplan
Fasade sett fra gateplan

arkitektur_trondheim_campus_kalvskinnet_ekserior_gateplan
Eksteriørskisse

arkitektur_trondheim_campus_kalvskinnet_skisse_gate_kveld_skumring
Situasjonsskisse kveld

arkitektur_trondheim_campus_kalvskinnet_situasjonsskisse_indre_rom
Illustrasjonsskisse av det indre rom

arkitektur_trondheim_campus_kalvskinnet_oversikt_omrade_kvartal
Oversiktsrendring av kvartalet

Foto og tegninger: Bergersen Arkitekter AS