ARTILLERIBYGGET – Renovering av eldre bygning i Erkebispegården

Byggherre:
Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider
Byggeår:
2008-2020
Medarbeidere:
Gunnar Stenberg, Jan-Kristian Orvik, Marianne L. Sørstrøm, Astrid Nordmark Dahl, Bodil Angard Rian, Elisabeth Kahrs.
Artilleribygget ligger i sørvestre del av Erkebispegården i Trondheim, bygget er fredet og i likhet med tilliggende bebyggelse og grunn skal alle tiltak avklares i dialog med Riksantikvaren.

Artilleribygget ble oppført i 1809 etter plan av ingeniøroffisser Nicolay Wilhelm Gedde ( 1779-1833 ), og omtales første gang i 1826 som Artilleri-ekserserhus, noe senere også som stall. Doble takstoler tar hele spennbredden i bygget, og var opprinnelig søylefritt innvendig. Bygget ble etablert på en tørrmur med krypkjeller, vegger er utført i reisverk i sør og gavler, med utmurt bindingsverk i flere innvendig vegger i østre del, nordre vegg mot Rustkammeret og gårdsplassen er utført i mur med tegl i øvre deler. Utvendig er veggene panelt med tømmermannspanel i store dimensjoner, eldre paneler er godt bevart på østre gavl. Taket har en usymmetris vinkel på grunn av det trapesformede grunnplanet, med tre oppbygg mot sør og fire mot nord, muligens fra 1864.

Bygget endret noe bruken opp igjennom og det ble tidlig etablert et dekke i posisjon bunnreima i takstolen, og to rekker med søyler etableres for å bære dragere for dette dekket. Bygget har blant annet rommet brakkerigg 860 senger på loft), smie og verkstedrom i vestre ende, to kontorrom innredet i østre del for proviantforvalteren 1918, to kontorrom innredet ved siden av for intendanten ved 3. feltartilleriregiment 1919. Verkstedrom for skredder, skomaker og salmaker ved 3. feltartilleriregiment utbedret etter fabrikktilsynets fordringer 1921-22. I løpet av 1900-tallet er ble hele bygningen kontorisert, med oppdeling i stadig flere rom.

Prosjektet startet opp i 2009 med registreringer og avdekning tilstand på bygningsdeler som lot seg enkelt avdekke. Målet for bygget var en fullstendig rehabilitering av eksisterende bygg; Utbedre mugg og råteskader, oppgradere bygget teknisk og bygningsmessig, nye romplaner og funksjoner tilpasset ønsket bruk, til fullverdige kontorlokaler for NDR (1.etasje og halve 2.etasje) og Forsvaret i halve 2.etasje. Arbeidene ble utført i flere faser grovt oppdelt i; Utbedring og forsterking av bærekonstruksjoner og grunn, Tak og yttervegger, Innvendig bygningselementer. Tiltakene var til dels omfattende og bør beskrives mer detaljert her følger hovedtrekk og enkelteksempler:

Nye gulv i 1. og 2. etasje. I første etasje nytt gulv på grunn, mens det i andre etasje blir bygd nytt oppforet gulv over eksisterende gulvbjelker /gulvbord Nødvendig forsterking av konstruksjoner og tilbakeføring av takstoler i vest. Her er opprinnelig full romhøyde reetablert, og arealet brukes til spiserom og møterom. Nye trapper og en heis, samt tilrettelagtging for universell utforming. En sentral korridor i byggets lengderettning er etablert i begge etasjer. Hovedinngangen til bygget ligger sentralt på langveggen mot gården ved den utvendige svalen her. Eksisterende dører i fasader er restaurert, og der disse står er det etablert klimaskille innenfor med nye dører i glass og tre Den mest intakte utmurte veggen innvendig i øst er restuarert og reetablert på en side med jernpigmentert puss.


Atilleribygget – en av de historiske bygningene ved Borggården, som er en del av Erkebispegården.

 


Registrering av byggets eksisterende konstrukssjonelementer.

 


Ny planløsning. Spiserom og møterom/flerbruksrom i nord, og kontorer mot gate og inngangsparti mot Borggården.

 

FLERE FOTO KOMMER.

 

 

Foto og tegninger (om ikke annet er nevnt): Bergersen Arkitekter AS