KUNNGJØRING |  KONGENS GATE 93

Kongens gate 93 – Gnr./bnr.: 403/314 samt 402/370, 403/289, 403/249, 403/230, 403/294

VARSEL OM OPPSTART AV PRIVAT DETALJREGULERING

I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-1, 12-3 og 12-8 varsles oppstart av privat detaljregulering for Kongens gate 93.

Planens navn: Kongens gate 93
Planident r20220045.

Plankonsulent er Bergersen arkitekter AS ved Thov Sanden.
e-post: Thov@bergersenarkitekter.no

Forslagsstiller er Kongens gate 93 AS ved Jesper Stensrud,
Løvenskiolds gate 26 0260 Oslo, e-post: jesper@28thproperties.no

FORMÅLET MED PLANEN
Hensikten med planarbeidet er å utrede mulig boligformål i eksisterende bygg i Kongens gate 93.
Anlegget; «Det borgerlige sykehus» ble oppført i 1805 og har status som fredet. Gjennom planarbeidet ønsker man å belyse muligheten for om eksisterende bygningsmasse vil kunne tilpasses ny bruk og innredes til et annet formål enn det ble oppført som, uten vesentlige inngrep i autentiske deler av bygningen.
Planomriss av planområdet er foreslått av Trondheim kommune.
Reetablering av uthus er en del av forslaget, bruken av dette er foreslått som søppelskur og sykkelparkering. Videre prosess av dette vil tas mot antikvariske myndigheter.
Oppstartsmøte med Trondheim Kommune, byplankontoret ble gjennomført den 18.10.22. Referat datert 15.11.2022 anbefaler oppstart av arbeid med reguleringsplan. Det er samtidig vurdert at reglene for planprogram og konsekvensutredning ikke gjelder for dette tiltaket.

Foto av Kongens gate 93 fra prospekt utarbeidet av Norion Næringsmegling 2021

Viktige utfordringer i planområdet:

Kulturminner
Planinitiativet gjelder “Det borgerlige sykehus”, som er fredet som sykehusbygning og er en del av et større bygningsmiljø av eldre fredede eller vernede institusjonsbygninger på Kalvskinnet. Fredningen medfører begrensninger i handlingsrommet når det gjelder inngrep i både fasade og interiør. Grunnen i og rundt planområdet er også fredet grunnet høy sannsynlighet for arkeologiske kulturminner i området, og eventuelle tiltak i fredet grunn krever dispensasjon fra kulturminneloven. Planprosessen forutsetter tett dialog med antikvarisk myndighet i Trøndelag fylkeskommune.

Forholdet til overordnet plan
Planforslaget er i stor grad i samsvar med hovedtrekk og rammer i overordnet plan. Planområdet er i kommuneplanens arealdel (KPA) 2012-2024 avsatt til sentrumsformål. Planområdet er i Midtbyplanen, vedtatt 1981, regulert til offentlig bebyggelse. Planinitiativet foreslår en omregulering fra dette formålet.

Risiko-og sårbarhetsanalyse
Reguleringsforslaget skal inneholde en risiko- og sårbarhetsanalyse. Det er enighet om at analysen skal omfatte følgende tema:

• Kulturminner, over og under grunnen
• Forurenset grunn
• Støy og støv
• Trafikkforhold og parkering
• Vann og avløp
• Overvann og ekstremnedbør
• Brannsikkerhet og fremkommelighet for brann- og redningstjeneste

Risiko- og sårbarhetsanalyse skal inneholde kilder og begrunnelse for konklusjoner i analysen.

Se ellers referat fra oppstartsmøte, samt planinitiativ og vedlegg som ligger på hjemmesiden til plankonsulent.

Merknader og innspill som kan være relevante for planarbeidet bes sendt innen 20.04.2023.
Innkomne merknader blir samlet og kommentert av fagkyndig plankonsulent. Alle mottatte dokumenter, merknader og lignende blir sendt til kommunen sammen med planforslaget.

Etter at merknadsfristen er ute, vil planforslaget etter innspillene er mottatt bli bearbeidet for deretter å bli sendt til Trondheim Kommune for saksbehandling. Etter førstegangs behandling i kommunen blir planen lagt ut til offentlig ettersyn. Offentlig ettersyn blir kunngjort på kommunens nettsider. Når planforslaget legges til offentlig ettersyn, får berørte parter varsel om dette og kan komme med merknader innen en frist. Det vil da bli anledning til å komme med merknader til planforslaget før videre politisk behandling.

For opplysninger om planarbeidet, se https://www.bergersenarkitekter.no/kunngjoringer/
eller ved henvendelse til Bergersen Arkitekter AS på 73 80 58 30.

Innspill til planarbeidet sendes per brev eller epost innen 20.04.2023

Bergersen arkitekter AS
Nordre gate 2, Pb. 2682
7415 Trondheim

Bergersen arkitekter AS ved Thov Sanden.
e-post: Thov@bergersenarkitekter.no

Frist for innspill: 20.04.2023

LAST NED FULLSTENDIG PLANPROGRAM HER:

PLANINITIATIV (PDF)

SITUASJONSPLAN (PDF)

TILBAKEMELDING ETTER OPPSTARTSMØTE (PDF)

SNITT MED TERRENG (JPG)

SOLSTUDIE 1 (PDF)

SOLSTUDIE 2 (PDF)

SOLSTUDIE 3 – EKSISTERENDE SITUASJON (PDF)

PUBLISERT 22.03.2023 | FRIST FOR INNSPILL 20.04.2023